1.      Anvendelse

1.1    Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, købsaftaler og leverancer fra NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne. 

2.      Tilbud

2.1    Tilbud afgivet af NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen bortfalder efter 14 dage fra tilbudsdato, hvis intet andet er angivet i tilbuddet.

3.      Priser

3.1    Alle oplyste priser er i danske kroner og ex. moms, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

3.2    På arbejdsydelser tilbyder NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen som udgangspunkt fast pris eller regningsarbejde.

NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen og kunden kan aftale, at prisen udregnes som en fast pris, hvilken dækker alle udgifter til kørsel, materialer og arbejdstid uanset reelt forbrug.


Prisen kan også være på regning (med eller uden overslag), således kunden betaler kørsel samt det faktiske forbrug af materialer og arbejdstid. NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen udarbejder en opgørelse af forbrug af materialer og arbejdstid.

4.      Betaling

4.1    Betaling skal ske til NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen senest 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt.

4.2    Er betaling forsinket, jf. den i punkt 4.1 nævnte frist, beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og til betaling sker.

4.3    Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til advokat uden yderligere varsel, og advokaten vil kunne opkræve inkassoomkostninger.

5.      Ejendomsforbehold

5.1    NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen eller den, til hvem NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen har overdraget sine rettigheder, beholder ejendomsretten til varerne indtil gyldig betaling af købesummen med tilhørende renter, omkostninger m.v. har fundet sted.  

5.2    Køber er forpligtet til at holde varerne i god forsvarlig stand samt til at holde varerne fornødent forsikret mod tyveri, indbrud, brand og lignende.  

5.3    Køberen er ikke berettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over de købte varer, således tredjemand vil opnå rettighed over disse.

6.      Arbejdets start- og sluttidspunkt

6.1    Når et tilbud om reparation eller lignede accepteres og derved bliver til en ordre, vil start- og sluttidspunkt på arbejdet fremgå af ordrebekræftelsen, medmindre andet er aftalt. Såfremt sluttidspunktet har særlig betydning for kunden, er denne pligtig at gøre NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen opmærksom herpå.

7.      Levering og risiko

7.1    Levering sker mod betaling i Danmark, medmindre andet er aftalt.

7.2    Risikoen for varerne overgår til køberen, når NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen rettidigt stiller varerne til disposition for køberen på leveringsstedet. 

8.      Leveringstid

8.1    De af NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen opgivne leveringstider er kun omtrentlige, indtil endelig leveringstid er bekræftet af NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen. Hvis forsinkelse ved levering skyldes nogle omstændigheder, som i henhold til punkt 13 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes køberens forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

8.2    NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen har intet ansvar for indirekte tab, som eventuel forsinkelse måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Erstatningsansvar for eventuelle øvrige tab kan aldrig overstige et beløb, svarende til varens pris.

8.3    Ved specialfremstillede produkter kan køberen ikke hæve handlen pga. forsinkelse uanset væsentlighed. Køberen kan i alle tilfælde kun hæve handlen, hvis dette kan ske uden tab for NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen.

9.      Returnering

9.1    Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen og ved angivelse af fakturanr. og dato. Køber skal bære omkostninger for returnering samt risiko for eventuel beskadigelse under transport. 

10.    Ansvar for mangler og reklamation

10.1  Køberen må straks ved modtagelsen, og inden varerne tages i brug gennemgå det leverede for at sikre sig, at det er mangelfrit.

10.2  Er køberen erhvervsdrivende, skal reklamationer over mangler fremsættes skriftligt over for NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen og straks efter konstateringen. Overholder køberen ikke dette, bortfalder adgangen til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

10.3  Er køberen forbruger skal der fremsættes skriftlig reklamation overfor NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen inden for rimelig tid, efter at køberen har opdaget manglen, dog inden for købelovens 2 årige reklamationsfrist. Meddelelse givet inden to måneder efter, at køberen opdagede manglen, er altid rettidig.

10.4  Efter valg foretaget af NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen, vil eventuelle mangler ved varerne blive afhjulpet, hvis varerne er uforarbejdede, eller NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen foretager omlevering. Foretages afhjælpning eller omlevering, kan køber ikke påberåbe sig andre misligholdelsesbeføjelser, herunder at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen og kræve erstatning. 

10.5 NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen har intet ansvar for indirekte tab, som et eventuelt mangelsansvar måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Udgifter til arbejdsløn samt udgifter i forbindelse med udskiftning af den reklamationsberettigede vare dækkes ikke.

11.    Garanti

11.1 En eventuel garanti givet af NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen omfatter kun netop den garanti, som NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen’s leverandør har afgivet for den pågældende vare. Specifikationer, instruktioner og anvisninger af enhver art samt oplysning om varens mål, vægt og egenskaber anført på hjemmesiden, i brochurer m.v. eller meddelt mundtligt er kun bindende, når disse udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen.

11.2  Enhver bistand fra NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen med teknisk vejledning til varerne er udelukkende en service, for hvilken der ikke kan gøres et erstatningsansvar gældende.

11.3  Reklamationer over service/montering/reparation udenfor garanti er NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen uvedkommende. Ved berettiget reklamation, jf. punkt 10 har NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen afhjælpningsret og omleveringsret.

12.    Produktansvar (ansvarsfraskrivelse)

12.1 NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen påtager sig intet ansvar for skader på person eller gods ud over, hvad der følger af ufravigelige lovregler, som NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen er underkastet i Danmark, og da kun i det omfang det følger af sådanne lovregler.

        NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen er uden ansvar for indirekte skader, følgeskader, drifts- og avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.  

13.    Ansvarsfrihed

13.1 NP Motor v. Niels Peter Bjerring-Pedersen kan ikke drages til ansvar for tab som skyldes forhold, over hvilke virksomheden ikke er herre, og hvis indtræden virksomheden ikke ved aftalens indgåelse kunne eller burde have taget i betragtning herunder.

13.2 Det samme gælder enhver anden force majaure omstændighed, som parterne ikke har kontrol over, så som brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, restriktioner på drivkraft samt mangel på transportmidler og almindelig vareknaphed, strejke eller anden arbejdsnedlæggelse. 

14.    Tvistigheder, lovvalg og værneting

14.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal være gældende for enhver tvist mellem parterne. Er et forhold ikke omtalt i leveringsbetingelserne, finder Den Danske Købelov, lov nr. 120 af 06.04.1906, med efterfølgende supplerende ændringer, og i øvrigt dansk ret, anvendelse.

14.2 Tvistigheder der udspringer af samhandlen eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter gældende dansk ret og med værneting ved Retten i Næstved.

Scroll to top